lijntekening Villa Creatiehuis

Algemene Voorwaarden

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amersfoort (dossiernummer 32135520) en bij de Kamer van Koophandel Rotterdam (dossiernummer 40345739).

 

Artikel 1 Wettelijke regelingen

Op alle onderhandelingen met, aanbiedingen/ begrotingen van, overeenkomsten met en andere (rechts)handelingen van Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de plaats waar de Opdracht daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 2 Definities

In deze voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

2.1  Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de website van Opdrachtnemer)

2.2  Opdrachtnemer: TTF Marketing Communicatie b.v., lid van branchevereniging Pragma en gebruiker van deze Algemene voorwaarden.

2.3  Opdrachtgever: de partij aan wie het aanbod van Opdrachtnemer is gericht, met wie Opdrachtnemer de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Producten en/of Diensten aan deze partij worden geleverd.

2.4  Opdracht: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever op grond waarvan Opdrachtnemer werkzaamheden in de ruimste zin van het woord verricht en/of Producten aan Opdrachtgever levert.

2.5  Diensten: alle (advies)werkzaamheden en andere activiteiten (waaronder begrepen het bouwen en/of hosten van websites) die voorwerp zijn van enige onderhandeling, aanbieding, begroting, overeenkomst of andere (rechts)handeling in de relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

2.6  Producten: alle goederen die voorwerp zijn van enige onderhandeling, aanbieding, begroting, overeenkomst of andere (rechts)handeling in de relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

2.7  Duurovereenkomst: de overeenkomst waarin men zich verbindt om op achtereenvolgende tijdstippen voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties te verrichten.

2.8  Informatiedragers: CDRom’s, DVD’s, USBsticks, magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, één en ander in de meest ruime zin van het woord.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

3.1  Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle onderhandelingen, aanbiedingen, begrotingen, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering van Producten en/of Diensten aan of ten behoeve van Opdrachtgever door Opdrachtnemer, ongeacht of Opdrachtnemer die Producten en/of Diensten van derden betrekt.

3.2  Opdrachtnemer heeft derhalve het recht zich te beroepen op deze Algemene voorwaarden ingeval hij Producten en/of Diensten geheel of ten dele van derden betrekt en, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op Producten en/of Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, begroting, overeenkomst of andere (rechts)handeling in opdracht van Opdrachtnemer door een derde aan Opdrachtgever worden geleverd.

3.3  Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

3.4  Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever van de hand. Algemene (inkoop) voorwaarden van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn op die overeenkomst van partijen. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever geldt alsdan slechts voor die specifieke opdracht en niet op eventuele vervolg en/of andere overeenkomsten tussen partijen.

3.5  Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig of ongeldig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de ongeldige, nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van die bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 4 Terbeschikkingstelling van informatie door Opdrachtgever

4.1  Opdrachtgever zal Opdrachtnemer steeds tijdig en volledig voorzien van de door Opdrachtnemer verzochte gegevens en alle andere informatie, die naar het oordeel van Opdrachtnemer nodig zijn/is voor het leveren van de Producten en/of het verrichten en/of invullen van de Diensten en/of de informatie waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs wist of behoorde te weten dat Opdrachtnemer deze informatie bij de uitvoering van de werkzaamheden nodig heeft.

4.2  Opdrachtgever is onder meer gehouden onverwijld vragen van Opdrachtnemer te beantwoorden en al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Opdrachtnemer mogelijk te maken. Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aangereikte informatie juist, betrouwbaar en volledig is, zonder dat Opdrachtnemer tot zelfstandige controle daarvan gehouden is, alsmede dat zij gemachtigd is de informatie aan Opdrachtnemer te verstrekken. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.

4.3  Opdrachtgever garandeert dat door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde Informatiedragers, digitale databestanden en/of software vrij zijn van bijvoorbeeld virussen en/of defecten, alles in de ruimste zin van het woord. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die Opdrachtnemer lijdt als gevolg van virussen in c.q. defecten aan door Opdrachtgever ter beschikking gestelde Informatiedragers, digitale databestanden en/of software.

4.4  Bij niet naleving dan wel overtreding van het in dit artikel bepaalde is een overeengekomen termijn van levering van Producten en /of Diensten niet meer bindend en is Opdrachtgever in verzuim zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling door Opdrachtnemer nodig is.

4.5  Opdrachtnemer is niet gehouden om door Opdrachtgever aangeleverde informatie en/of zaken op juistheid en/of geschiktheid te onderzoeken.

 

Artikel 5 Aanbiedingen, begrotingen, levertermijnen en overeenkomst

5.1  Alle aanbiedingen en/of begrotingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld. Opdrachtnemer kan zijn aanbod ook na aanvaarding daarvan door Opdrachtgever nog herroepen.

5.2  Begrotingen van Opdrachtnemer zijn geldig gedurende de in de begroting aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de begroting geldig tot 30 (dertig) dagen na de datum waarop de begroting is uitgebracht.

5.3  Een door Opdrachtnemer opgegeven termijn van levering is slechts indicatief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat het een uiterste termijn betreft. Opdrachtnemer is in alle gevallen pas in verzuim als Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

5.4  De binding van Opdrachtnemer aan een uiterste termijn vervalt indien Opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht wenst/doorvoert.

5.5  Overeenkomsten komen tot stand doordat Opdrachtnemer de door Opdrachtgever verstrekte Opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat Opdrachtnemer tot de uitvoering van werkzaamheden en/of een Opdracht overgaat.

5.6  Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Opdrachtnemer binden Opdrachtnemer naar keuze van Opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door een vertegenwoordigingsbevoegd persoon van Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd. Deze bevestiging kan ook na uitvoering van de werkzaamheden plaatsvinden.

5.7  Opdrachtnemer heeft bij het uitvoeren van de overeenkomst het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.8  Door Opdrachtnemer verstrekte afbeeldingen, monsters en modellen zijn slechts indicatief voor de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer en/of door hem ingeschakelde derden en binden Opdrachtnemer niet.

 

Artikel 6 Prijzen en tarieven

6.1  Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, wordt de aan Opdrachtnemer te betalen vergoeding berekend op basis van de bestede of te besteden tijd van Opdrachtnemer volgens de bij hem gebruikelijke tarieven. Indien Opdrachtnemer derden inschakelt, geldt voor hun bemoeienissen hetzelfde.

6.2  Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast bedrag voor de uitvoering van de Opdracht afspreken. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen betaling van een overeenkomstig deel van de overeengekomen prijs.

6.3  Alle vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief reis- en verblijfskosten en/of kosten van derden, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

6.4  De prijs die Opdrachtnemer voor de door hem te leveren Producten en/of Diensten heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de beschreven (specificaties van de) Opdracht.

6.5  Opdrachtnemer is gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijzen/tarieven, indien Opdrachtnemer kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering prijswijzigingen hebben voltrokken, die een kostenverhogend effect hebben op de kostprijs van Opdrachtnemer, ondanks dat deze voorzienbaar waren ten tijde van het opstellen van de begroting c.q. de vaststelling van de prijzen.

6.6  Overschrijding van begrotingen tot 10% (exclusief BTW) worden als begrotingsrisico door Opdrachtgever geaccepteerd en behoeven door Opdrachtnemer niet vooraf aan Opdrachtgever te worden gemeld. Overschrijdingen als gevolg van verkoopcondities van leveranciers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, zoals bijvoorbeeld de in de grafische industrie gebruikelijke percentages meer- of minderlevering, worden geacht aan Opdrachtgever bekend te zijn en gelden niet als overschrijding van een begroting, ook niet wanneer deze kosten niet in een aparte begroting zijn opgenomen.

6.7  Overeengekomen tarieven worden door Opdrachtnemer jaarlijks ten minste gewijzigd overeenkomstig het CBS-indexcijfer alle huishoudens (2010 = 100).

 

Artikel 7 Wijziging van de Opdracht c.q. meer- en minderwerk

7.1  Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

7.2  Bij wijziging van de overeenkomst, door welke oorzaak ook ontstaan, zal verrekening plaatsvinden op basis van meer- en minderwerk. Meer/minderwerk zal door Opdrachtnemer worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meer/minderwerk wordt verricht.

7.3  Teksten/zaken die extra bewerkelijk blijken te zijn, alsmede onduidelijkheden of onjuistheden in de door Opdrachtgever aangereikte informatie en/of zaken die leiden tot meer werkzaamheden dan Opdrachtnemer bij het aangaan van de overeenkomst had verwacht, zijn grond voor het verhogen van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 8 Facturen en betaling

8.1  Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen, zal Opdrachtgever de bedragen van de door Opdrachtnemer verzonden facturen steeds zonder korting of verrekening betalen binnen dertig dagen na de factuurdatum. Opdrachtgever doet bij deze eveneens uitdrukkelijk afstand van het recht beslag onder zichzelf te leggen ingevolge art. 724 Rv. Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek en ten gunste van Opdrachtnemer zekerheid te stellen voor tijdige en algehele voldoening van zijn betalings- en andere verplichtingen. Voldoet Opdrachtgever niet aan zodanig verzoek binnen 8 dagen nadat hij daartoe schriftelijk is aangemaand, dan worden al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer direct opeisbaar, voor zover zij dat al niet waren.

8.2  Indien sprake is van de uitvoering van verschillende, van elkaar te onderscheiden leveringen van Producten en/of Diensten als onderdeel van een meeromvattende overeenkomst, geldt een deeluitvoering als afzonderlijke overeenkomst, welke deeluitvoering niet wordt getroffen door een tussentijdse beëindiging, dan wel ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtgever is verplicht terstond aan zijn betalingsverplichting (ook voor deze deeluitvoering) te voldoen.

8.3  Betalingen strekken, tenzij Opdrachtnemer op dat moment anders aan Opdrachtgever aangeeft, steeds eerst ter voldoening van verschuldigde kosten, daarna ter voldoening van rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen in de volgorde van hun ouderdom, ook al geeft Opdrachtgever aan dat zijn betaling betrekking heeft op andere facturen en/of schulden.

8.4  Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is in dat geval zonder nadere sommatie of ingebrekestelling over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment tot aan de datum van algehele voldoening, een rente verschuldigd van 1% per maand (waarbij een deel van een maand als gehele maand wordt gerekend) of de wettelijke handelsrente indien deze hoger is, één en ander onverminderd de verdere rechten die Opdrachtnemer heeft.

8.5  Opdrachtgever zal, indien Opdrachtnemer tot incasso overgaat, naast het verschuldigde bedrag, tevens gehouden zijn tot volledige vergoeding van de volledige werkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle door derden in rekening gebrachte kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of ter bewaring van haar rechten anderszins, waarvan de hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt bepaald op minimaal 15% van de hoofdsom plus rente, met een minimumbedrag van € 150,-, vermeerderd met de verschuldigde BTW.

 

Artikel 9 Reclames

9.1  Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Opdrachtnemer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Opdrachtnemer terstond schriftelijk in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel is gebleken.

9.2  Indien Opdrachtgever van mening is dat door Opdrachtnemer geleverde Producten en/of Diensten niet voldoen aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 8 (acht) dagen na afronding van de dienstverlening c.q. na levering van het product, dan wel binnen 8 (acht) dagen na het moment waarop Opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming.

9.3  Alle bezwaren van Opdrachtgever tegen een factuur van Opdrachtnemer, dienen binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld, waarna het gefactureerde als door Opdrachtgever erkend geldt.

9.4  De termijnen in de leden 2 en 3 van dit artikel gelden als termijnen na verloop waarvan enig recht op reclame van de zijde van Opdrachtgever vervalt. Bovendien geldt de nakoming van de overeenkomst door Opdrachtnemer als deugdelijk indien Opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in lid 1 en 2 tijdig te doen. De prestatie van Opdrachtnemer geldt in elk geval als deugdelijk indien Opdrachtgever bijvoorbeeld (een deel van) het geleverde in gebruik heeft genomen/doen nemen, heeft bewerkt of verwerkt of heeft doen be/verwerken, tenzij Opdrachtgever het bepaalde in lid 2 van dit artikel in acht heeft genomen.

 

Artikel 10 Intellectuele en/of industriële eigendom

10.1  Tenzij anders overeengekomen, berusten alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom ter zake van door Opdrachtnemer vervaardigde Producten en/of Diensten dan wel die daaruit voortvloeien, uitsluitend bij Opdrachtnemer. Voor zover dergelijke rechten slechts verkregen kunnen worden door een depot of registratie, is uitsluitend Opdrachtnemer daartoe bevoegd. Het leveren van Productean en/of Diensten aan Opdrachtgever strekt niet tot enige overdracht van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom.

10.2  Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de Opdracht door Opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, ontwerpen, ontwerpschetsen en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Opdrachtnemer.

10.3  Indien Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer verkrijgt Opdrachtgever een nietexclusief en nietoverdraagbaar gebruiksrecht voor de door Opdrachtnemer geleverde Producten en/of Diensten voor de overeengekomen doelstellingen en voor de overeengekomen duur. Opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in deze Algemene voorwaarden of anderszins aan Opdrachtgever opgelegd. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer mogen Producten en/of zaken en/of rechten die voortvloeien uit of verband houden met de geleverde Producten en/of Diensten niet verveelvoudigd, overgedragen en/of openbaar gemaakt worden.

10.4  Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om diens naam op of bij de door Opdrachtnemer vervaardigde Producten en/of Diensten te (laten) vermelden of (laten) verwijderen en is het Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming deze Producten en/of Diensten zonder vermelding van de naam van Opdrachtnemer dan wel eventuele andere rechthebbenden openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.

10.5  Indien Opdrachtnemer gebruik maakt van informatie en/of zaken en/of werken waarop intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht kan rusten, welke informatie en/of zaken en/of werken door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld, wordt geacht dat Opdrachtgever zich op de hoogte heeft gesteld omtrent de gebruiksrechten van deze informatie en/of zaken en/of werken. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle eventuele aanspraken van derden betreffende intellectuele en/of industriële eigendomsrechten alsook voor eventuele portretrechten.

10.6  Opdrachtnemer spant zich in ervoor zorg te dragen dat de door hem geleverde Producten en/of Diensten geen inbreuk maken op rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden. Ingeval onverhoopt komt vast te staan dat de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde Producten en/of Diensten inbreuk maken op dergelijke rechten van derden, zal Opdrachtnemer de dientengevolge door Opdrachtgever geleden schade vergoeden, zulks tot een bedrag van maximaal de contractsom exclusief BTW die Opdrachtnemer in verband met de geleverde Producten en/of Diensten van Opdrachtgever heeft ontvangen en mits Opdrachtnemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn inspanningsverplichting. Bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 (zes) maanden wordt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer verder beperkt tot de over de laatste 6 (zes) maanden verschuldigde contractsom exclusief BTW. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico. Opdrachtgever verliest evenwel enige aanspraak op schadevergoeding indien hij Opdrachtnemer niet zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor bedoeld heeft geïnformeerd, dat Opdrachtnemer in staat is zijn rechten ter zake naar behoren te verdedigen.

 

Artikel 11 Vertrouwelijkheid (Geheimhouding)

11.1  Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derden of diens licentiegevers kan bevatten. Opdrachtgever verbindt zich deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun medewerkers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

11.2  Informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij informatie door één der partijen als niet vertrouwelijk is aangeduid en/of reeds op enige manier openbaar was voordat één der partijen de informatie naar buiten bracht.

11.3  Opdrachtnemer zal de naam van Opdrachtgever in zijn uitlatingen naar derden mogen gebruiken, tenzij Opdrachtgever schriftelijk aangeeft dat hij dit niet wenst.

11.4  Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle schade en/of kosten die kunnen voortvloeien uit schending van de verplichtingen als genoemd in dit artikel.

11.5  Indien Opdrachtgever in strijd handelt met zijn verplichtingen uit hoofde van deze geheimhoudingsbepaling, zal hij aan Opdrachtnemer, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een boete verbeuren van € 50.000,- alsmede een boete van € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voor zover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid en risico

12.1  Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, gerelateerd aan de op dat moment bekende stand van de beroepsgroep.

12.2  Het risico van verlies en/of beschadiging van de Producten en/of Informatiedragers die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever, van een door Opdrachtgever gebruikte hulppersoon en/of van een door Opdrachtgever ingeschakelde derde zijn gebracht.

12.3  Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade (zoals schade wegens gederfde winst, extra inzet personeel, vertragingsschade, schade wegens verlies of het niet kunnen gebruiken van gegevens, kosten van rectificatie), immateriële schade en/of bedrijfsschade.

12.4  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, ook al was Opdrachtgever van deze onjuistheid en/of onvolledigheid niet op de hoogte.

12.5  De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uit hoofde van een overeenkomst met Opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever is uit welke hoofde dan ook beperkt tot de contractsom exclusief BTW die Opdrachtnemer in verband met de geleverde Producten en/of Diensten die de schade hebben toegebracht, van Opdrachtgever heeft ontvangen. Bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 (zes) maanden wordt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer verder beperkt tot de over de laatste 6 (zes) maanden verschuldigde contractsom exclusief BTW. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico.

12.6  Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van de inschakeling van derden, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, naast het overige wat hierover in deze Algemene voorwaarden wordt bepaald, beperkt tot de aansprakelijkheid voor het eigen handelen en/of nalaten door Opdrachtnemer en zijn ondergeschikten. Opdrachtnemer is daarnaast niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van zijn ondergeschikten, welk handelen en/of nalaten heeft te gelden als opzet of bewuste roekeloosheid.

12.7  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van digitale verstrekking of terbeschikkingstelling van data door Opdrachtnemer of Opdrachtgever via email of Internet. Onder deze uitsluiting van aansprakelijkheid is expliciet, maar niet uitsluitend, begrepen het risico van besmetting, aantasting, corrumpering of onderschepping van data middels virussen, Trojaanse paarden, wormen, botnets, hacken, phreaking, het kraken van wachtwoorden, fraude of het anderszins beïnvloeden van data door een derde.

12.8  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onbereikbaarheid van een door Opdrachtnemer (of een door Opdrachtnemer ingeschakelde derde) gehoste website, voor zover de onbereikbaarheid wordt veroorzaakt door externe factoren welke buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer vallen, zoals onderbreking van internet en/of stroomtoevoer en gebreken in de performance van apparatuur en/of diensten welke door derden worden geleverd. Ook is Opdrachtnemer niet aansprakelijk indien derden zich onbevoegd, zonder betaling of anderszins al dan niet met kwaadwillige intenties toegang verschaffen tot de door Opdrachtnemer (of een door Opdrachtnemer ingeschakelde derde) gehoste website c.q. omgeving van Opdrachtgever, mits Opdrachtnemer aan de beveiliging van de systemen welke Opdrachtnemer gebruikt, de zorg besteedt die op dit punt redelijkerwijs mag worden verwacht. Opdrachtgever wordt geacht zich bewust te zijn van het feit dat de toegankelijkheid van de door Opdrachtnemer geleverde Producten en/of Diensten via Internet en/of via de ether een risico met zich meebrengt dat niet kan worden voorkomen met de hiervoor bedoelde beveiliging.

12.9  Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met het gebruik van de geleverde Producten en/of Diensten.

12.10 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met Opdrachtgever is uitgesloten en/of is beperkt.

 

Artikel 13 Media (inkoop) traject

Als Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever een Media (inkoop) traject inzet en uitvoert dan wel in laat zetten/uit laat voeren dan aanvaardt Opdrachtgever dat de bij dit proces betrokken derden zoals uitgevers en bij t.v./radio betrokken derdenspecifieke afspraken, honoraria en betalingscondities hanteren. Deze specifieke afspraken zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever doorgeven. Opdrachtgever is gehouden zich te conformeren aan deze specifieke voorwaarden en op eerste verzoek van deze derde en/of Opdrachtnemer in het kader van deze specifieke afspraken te handelen en/of na te laten en/of instructies op te volgen. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn niet tijdige, niet juiste en/of niet volledige nakoming, tenzij deze niet nakoming veroorzaakt is door opzet en/of grove schuld van Opdrachtnemer. Opdrachtgever dient er bijvoorbeeld rekening mee te houden dat de ten behoeve van het Media (inkoop) traject in te schakelen derden nadere voorwaarden stellen aan onder meer het advertentiemateriaal en de technische specificaties daarvan. Voorts geldt dat er meesttijds geen garantie wordt gegeven op de reproductie van het ingezonden materiaal en dat er rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid van druk- en kleurafwijkingen. Tevens worden vaak voorschotbetalingen verlangd die Opdrachtgever prompt dient te verrichten op de alsdan aangegeven wijze.

 

Artikel 14 Overmacht

14.1  Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, computerstoringen, stroomuitval, ziekte van het personeel en alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen.

14.2  Tekortkomingen in de nakoming door Opdrachtnemer ingeval van overmacht worden aangemerkt als niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen omstandigheden en geven de Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.

14.3  In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 3 (drie) maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

14.4  Indien de periode van overmacht langer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen heeft geduurd, heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer gehouden is tot enige vergoeding van de schade die Opdrachtgever lijdt tengevolge van die ontbinding. Opdrachtnemer is gerechtigd tot betaling door Opdrachtgever van alle Producten en/of Diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan Opdrachtgever zijn geleverd.

 

Artikel 15 Opschorting en tussentijdse beëindiging overeenkomst

15.1  Voor zover de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst een Duurovereenkomst betreft, is Opdrachtgever gerechtigd de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) tussentijds op te zeggen. Dit dient schriftelijk te geschieden. De opzegging dient te geschieden met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste 6 (zes) maanden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op schadevergoeding vanwege bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, ten behoeve van Opdrachtgever gedane investeringen.

15.2  Tussentijdse beëindiging volgens lid 1 van dit artikel alsmede ontbinding van de overeenkomst ontslaat Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting ter zake van reeds door Opdrachtnemer geleverde Producten en/of Diensten, tenzij Opdrachtnemer ter zake van dat bepaalde product en/of die bepaalde dienst in verzuim is.

15.3  Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Opdrachtnemer gesloten Opdracht of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid van het bedrijf van Opdrachtgever waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is Opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomst(en) voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is Opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor een gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

15.4  In geval van opschorting krachtens lid 15.3 wordt de overeengekomen prijs voor Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen. In geval van ontbinding wordt de overeengekomen prijs – zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en is Opdrachtgever gehouden om het verschuldigde bedrag aan Opdrachtnemer te betalen.

15.5  Opdrachtgever is niet gemachtigd/gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de Opdracht c.q. (deel)overeenkomst(en) te vorderen.

 

Artikel 16 Personeel

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voortduurt, alsmede één (1) jaar na afloop daarvan, werknemers van Opdrachtnemer in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Onder werknemers van Opdrachtnemer worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Opdrachtnemer of die ten tijde van de uitvoering van de Opdracht in dienst waren van Opdrachtnemer.

 

Artikel 17 Hoofdelijkheid

Wanneer de overeenkomst(en) door Opdrachtnemer is/zijn gesloten met of ten behoeve van meer (rechts)personen dan Opdrachtgever, dan zijn al die (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de Opdracht en/of daaruit voortvloeiende overeenkomst(en).

 

 Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud

18.1  Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever alle vorderingen van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever uit welken hoofde dan ook, vermeerderd met rente en kosten en alle overige vorderingen, heeft voldaan.

18.2  Wanneer Opdrachtgever uit de door Opdrachtnemer geleverde zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, een nieuwe zaak vormt of doet vormen, handelt Opdrachtgever bij die vorming in opdracht van Opdrachtnemer en gaat Opdrachtgever de zaak voor Opdrachtnemer houden. Opdrachtgever wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen zijn voldaan. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffingen, waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

18.3  Voor zover Opdrachtnemer nog andere vorderingen op Opdrachtgever heeft en Opdrachtnemer aan Opdrachtgever Producten en/of Diensten heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, vestigt Opdrachtgever tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen ten gunste van Opdrachtnemer een bezitloos pandrecht op deze zaken gelijk Opdrachtnemer dit bezitloos pandrecht aanvaardt. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Opdrachtnemer een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. Opdrachtgever zal er voor instaan dat hij tot verpanding van de zaken bevoegd is en dat op de zaken, afgezien van de rechten van Opdrachtnemer, geen pand en/of beperkte rechten rusten.

18.4  Indien Opdrachtgever van Opdrachtnemer betrokken Producten doorverkoopt, kan Opdrachtnemer Opdrachtgever verplichten ten gunste van Opdrachtnemer een pandrecht te vestigen op zijn uit die verkoop voortvloeiende vordering op de koper.

18.5  Opdrachtgever mag de van Opdrachtnemer betrokken goederen (zoals Producten en/of Diensten) niet aan derden verpanden of aan hen op enigerlei wijze de juridische en/of feitelijke beschikkingsmacht afstaan, overdragen of ten nadele van Opdrachtnemer beperken. De goederen zijn niet overdraagbaar.

18.6  Alle eventuele verbonden kosten aan het vestigen en uitoefenen van alle benodigde handelingen in verband met het eigendomsvoorbehoud alsmede eventuele andere zekerheidstellingen zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 19 Overige bepalingen

19.1  Elke rechtsvordering welke Opdrachtgever uit hoofde van een met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst heeft, verjaart door het verloop van één jaar na levering van Producten en/of Diensten.

19.2  Alle rechtsvorderingen betreffende de levering van Producten en/of Diensten door Opdrachtnemer dienen, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 9 van deze Algemene voorwaarden, door Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer binnen 1 (één) jaar na bedoelde levering van Producten en/of Diensten op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

19.3  Bij geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever die voortvloeien uit of betrekking hebben op onderhandelingen, aanbiedingen, begrotingen, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen betreffende levering door Opdrachtnemer van Producten en/of Diensten, kan de meest gerede partij zich wenden tot de Commissie van Toezicht van Pragma, vereniging van onafhankelijke erkende communicatieadviesbureaus. Deze commissie benoemt in voorkomend geval een adhoc arbitragecommissie van drie personen, waaronder ten minste één jurist, welke persoon de arbitragecommissie voorzit. De uitspraak van de arbitragecommissie is bindend voor de betrokken partijen. De partij die het initiatief tot arbitrage neemt, betaalt in eerste instantie de met de arbitrage gemoeide administratiekosten. De commissie zal bij haar uitspraak de administratiekosten door de in het ongelijk gestelde partij laten vergoeden. Indien geen initiatief wordt genomen tot arbitrage, worden geschillen bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij Opdrachtnemer de voorkeur geeft aan de rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer is gevestigd